कारखान्यात उत्पादित ऑक्सीजन सिलेंडर्स पैकी 80 टक्के सिलेंडर्स पुरवठा करण्याकरीता राखीव

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

0
(0)

कारखान्यात उत्पादित ऑक्सीजन सिलेंडर्स पैकी 80 टक्के सिलेंडर्स पुरवठा करण्याकरीता राखीव

उस्मानाबाद,दि.10(जिमाका):-महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र कोविड-19 उपाययोजना नियम, 2020” प्रसिद्ध केले असून करोना विषाणुमुळे (COVID-19) उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण यासाठी जिल्हाधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रात सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.
जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण,उस्मानाबाद यांनी प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यामधील कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे अनुषंगाने उभारण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील सर्व CCC, DCH व DCHC च्या ठिकाणी रुग्णांना देण्यात येणा-या ऑक्सीजनचा पुरवठा सुरळीत रहावा. यासाठी पुढील तक्यात नमूद ऑक्सीजन सिलेंडर्स पुरवठादार यांना त्यांचे कारखान्यात उत्पादित होणा-या एकुण ऑक्सीजन सिलेंडर्स पैकी 80 टक्के ऑक्सीजन सिलेंडर्स उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व, CCC, DCH व DCHC च्या ठिकाणी पुरवठा करणेकरिता राखीव ठेवणेबाबत आदेश जारी केले आहेत.
ऑक्सीजन सिलेंडर्स पुरवठादार संस्था-श्री. वैभवकुमार गिल्डा, प्रो. प्रा., मे. गोरज गॅसेस, सर्व्हे नं. 386, तामलवाडी ता. तुळजापूर. यांनी उपरोक्त नमूद ऑक्सीजन पुरवठादार संस्थेने त्यांचेकडील उत्पादित होणा-या एकुण ऑक्सीजन सिलेंडर्स पैकी 80 टक्के ऑक्सीजन सिलेंडर्स उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व CCC, DCH, DCHC याठिकाणी पुरवठा करणेकरिता राखीव ठेवावेत व त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद येथे सादर करावा.
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी वरील नमूद ऑक्सीजन पुरवठादार संस्थेने त्यांच्याकडील उत्पादित होणा-या एकुण ऑक्सीजन सिलेंडर्स पैकी 80 ऑक्सीजन सिलेंडर्स उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व CCC, DCH, DCHC याठिकाणी पुरवठा करणेकरिता राखीव ठेवले असलेबाबत खात्री करावी व त्याबाबत दैनंदिन अहवाल जिल्हाधिकारी,उस्मानाबाद यांचेकडे सादर करावा.
या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 ते 60 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 व इतर लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदींनुसार दंडनीय, कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. तसेच या
आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ लागू करण्यात येत आहे, असे ही आदेशात नमुद केले आहे.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave A Comment